Ve veřejné linkové vnitrostátní osobní silniční dopravě vyhlášené dopravcem – společností DAILY BUS, s.r.o, se sídlem Praha, Na Folimance 2155/15, PSČ: 120 00 IČ: 05707781, DIČ (DPH): CZ05707781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 269295. Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále též jen „SPP“) vyhlásil dopravce DAILY BUS, s.r.o. (dále jen „dopravce“) podle § 18 písmeno b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o silniční dopravě“) a v souladu s vyhláškou č. 175/2000 Sb. o přepravním řadu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“),  a aktuálně platného cenového výměru MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen „výměr MF ČR“).

SPP platí na linkách veřejné linkové dopravy provozovaných dopravcem.

SPP stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, zvířat, vznik přepravní smlouvy, práva a povinnosti cestujících a dopravce.

Uzavřením přepravní smlouvy se na základě přepravního řádu, tarifu a smluvních přepravních podmínek dopravce zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu a cestující se zavazuje dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné“) podle tarifu s výjimkou osob, které se přepravují bezplatně. Dopravce ve veřejné linkové dopravě vyhlašuje smluvní přepravní podmínky uveřejněním jejich plného znění na místech určených pro styk s cestujícími. Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Cestující má právo na přepravu, splní-li podmínky stanovené přepravním řádem a tarifem, a to jen tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno jestliže v linkové dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava provedena, nebo nebyla dokončena započatá přeprava, má cestující právo na:

 • a) náhradní dopravu do místa určení, nebo
 • b) vrácení jízdného za neprojetý úsek /při jednotlivé jízdě, nebo
 • c) bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a vrácení zaplaceného jízdného.

Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného ani na vrácení zaplacené ceny místenky. Jestliže v linkové dopravě nebyl cestující v důsledku zpoždění nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. Dopravce vydá cestujícímu písemné potvrzení o délce zpoždění, jestliže o to cestující pověřenou osobu požádá.

Přepravní smlouva je uzavřena jestliže:

 • a) cestující využije své právo k přepravě vyplývající z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla,
 • b) dopravce umožní cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek, a cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla.

Platným jízdným dokladem je jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová, jiné jízdní doklady (např. průkazy) stanovené zvláštními předpisy nebo tarifem, které cestující musí mít u sebe po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla. Časová jízdenka je platná pokud neuplynula doba její platnosti a průkaz, na základě kterého žádá cestující o slevu, je platný, má-li všechny předepsané náležitosti. Průkaz je považován za neplatný jestliže:

 • cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce;
 • nejsou vyplněné předepsané údaje;
 • je používán bez požadované fotografie;
 • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití;
 • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny;
 • je použit neoprávněnou osobou;
 • uplynula doba jeho platnosti;
 • nejde o originál.

Jízdenky je možné zakoupit u řidiče. Jízdenku s místenkou je možné zakoupit on-line na dale.bileto.com.

Tarifní odbavení – jízdné za přepravu platí cestující před zahájením jízdy dle tarifní vzdálenosti a vyhlášeného tarifu dle podmínek zveřejněných v aktuálně platném výměru MF, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami či jiném předpisu, který by uvedený výměr nahrazoval. V zájmu plynulého odbavování cestujících je třeba, aby cestující měl připravenou hotovost v ceně kupovaných jízdenek, popř. přiměřené bankovky do hodnoty 200 Kč.

Nástup a výstup cestujících – cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi. Přednost má cestující vystupující před nastupujícími. Cestující vystupují zpravidla zadními dveřmi, podle potřeby však pro urychlení výstupu mohou použít i dveře přední (v případě plně obsazeného vozidla). Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce.

Základní druhy jízdného

1)       Plné (obyčejné) jízdné – cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s platným ceníkem.

2)       Za zlevněné jízdné ve výši maximálně 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:

 • a)       cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (občanský průkaz, cestovní pas). Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
 • b)       žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
 • c)       cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
 • d)       zdravotně postižení občané – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.

3)       Za zlevněné jízdné ve výši maximálně 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

4)       Bezplatně se přepravují:

 • a)       Děti do dovršeného 6. roku věku v doprovodu cestujícího s platnou jízdenkou se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
 • jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího (jízdné ve výši maximálně 25 % plného obyčejného jízdného
 • bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno samostatné místo k sezení nebo zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou obsazena, dvě místa k sezení

Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platnou jízdenkou.

 • b)       průvodci osob těžce postižených na zdraví – držitelů průkazu ZTP/P

Přeprava dětských kočárků – cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava poznámkou pod jízdním řádem vyloučena. Cestující s kočárkem může nastoupit a vystoupit pouze s vědomím řidiče a po dobu jízdy je povinen kočárek řádně zajistit proti samovolnému pohybu po vozidle a být během přepravy pořád u kočárku. Kočárek musí být umístěn tak, aby neznemožňoval nástup a výstup a pohyb cestujících ve vozidle. Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku. Pro přepravu kočárků bez dítěte platí ustanovení o přepravě zavazadel. Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden dětský kočárek.

Přeprava cestujícího na vozíku – Dopravce přepraví cestujícího na vozíku v bezbariérovém voze, nebo jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy (není-li vozidlo vybaveno plošinou)

Přeprava zavazadel – cestující může vzít s sebou k přepravě max. 3 ks zavazadel, která vzhledem k rozměru, délce nebo hmotnosti lze bez obtíží naložit, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla mohou být přepravována společně pod dohledem cestujícího jako ruční zavazadla, nebo odděleně jako cestovní zavazadla, přičemž cestující je povinen umožnit označení zavazadla. Pověřená osoba /řidič/ určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude přepravována jako ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo cestovní zavazadlo. Za zavazadla, která svými rozměry přesahují 20x30x50 cm, u válce průměr 10 cm a délku 150 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr přesahuje 80×100 cm a jejichž hmotnost přesahuje 25 kg, se platí dovozné.

Dopravce neodpovídá za škodu na přepravovaném zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:

 1. obal neodpovídal povaze přepravované věci,
 2. obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které nesmějí být obsahem zavazadla, živá zvířata, snadno zkazitelné věci, jestliže obsah zavazadla nebyl pravdivě deklarován a k poškození došlo povahou věci,
 3. nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo neodvratitelná jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
 4. jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného zavazadla.

Přeprava jízdních kol – jízdní kola se nepřepravují. Jízdní kolo lze přepravit pouze složené, v uzavřeném obalu v zavazadlovém prostoru autobusu, pokud to technické a provozní podmínky dovolí, není-li přeprava poznámkou pod jízdním řádem vyloučena. Přeprava kol uvnitř vozidla není dovolena

Přeprava živých zvířat – cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Pro přepravu schrán platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno přepravit psa, který má bezpečný náhubek, je držen na krátké šňůře, nejde o nemocného, špinavého nebo agresivního psa. Za takto přepravovaného psa se platí poloviční jízdné. Platí pravidlo, že v jednom vozidle se přepravuje pouze jeden pes bez schrány mimo případů, kdy se jedná o průvodce držitele průkazu ZTP-P, asistenčního (vodícího) psa, služebního psa nebo psa, kterého potřebuje student jako učební pomůcku (student musí mít potvrzení ze školy).

Není dovoleno brát s sebou do vozidla nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové lahve s topným plynem o obsah nejvýše 10 kg, nádoby s topnou naftou do obsahu 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory – ve vozidle lze v celkovém součtu přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí.

Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru:

 1. předměty, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy,
 2. nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození
 3. předměty, které mohou  způsobit úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, pokud není těmto SPP upraveno jinak
 4. věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit, popřípadě znečistit cestující nebo vozidlo,
 5. věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž,
 6. nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie),
 7. předměty, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy,
 8. předměty, jejichž rozměry přesahují byť jen jeden z výše uvedených rozměrů. Výjimku tvoří dětské kočárky a invalidní vozíky

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem (§ 18a zákona o silniční dopravě.)

(1)     Řidič vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen „pověřená osoba“) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících.

Pověřená osoba je zejména oprávněna:

 • a)       vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku;
 • b)       vyžádat od cestujícího, který se neprokázal platným jízdním dokladem a nezaplatil přirážku, osobní údaje (tj. zejména jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování) potřebné k vymáhání jízdného a přirážky v souladu s ust. § 18a odst. 2 zákona o silniční dopravě;
 • c)       vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní jinak obtěžuje, vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího;
 • d)       vyloučit z přepravy cestujícího pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek, osoby, které pro nemoc, mimořádné znečištění oděvů nebo z jiných důvodů mohou být ostatním cestujícím na obtíž;
 • e)       nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla.

(2)     Cestující je povinen

 • a)       dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif,
 • b)       při žádosti o slevu předložit bez vyzvání ke kontrole platný průkaz, na základě kterého o slevu žádá,
 • c)       přesvědčit se při převzetí jízdenky, zda mu byla vydána dle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku ihned odmítnout;
 • d)       přepočítat si vrácenou hotovost ihned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel
 • e)       být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo vybaveno,
 • f)       přidržovat se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených, pokud ve vozidle stojí,
 • g)       chovat se tak, aby neohrozil vlastní bezpečnost, a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní cestující,
 • h)       dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
 • i)        na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem,
 • j)        na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu h) bod 2 těchto SPP,
 • k)       na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících,
 • l)        uvolnit cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace místa k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.

(3)     v souladu s ust. § 18a odst. 3 zákona o silniční dopravě je stanovena výše přirážek takto:

 • a)       neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem a dokladem o zaplacení dovozného, je povinen zaplatit jízdné a přirážku ve výši 1.500,- Kč, v případě nezaplacení dovozného ve výši 100,- Kč, se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky (osobními údaji jsou: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa trvalého pobytu cestujícího). Nesplní-li tuto povinnost je povinen na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy nebo setrvat na místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost v souladu s ust. § 18a odst. 2 zákona o silniční dopravě
 • b)       pro případ jiného nedodržení přepravního řádu než pod bodem a) shora nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečištění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo jiného obtěžování cestujících činí výše přirážky 300,- Kč.

Cestujícím není při přepravě zejména dovoleno:

 • mluvit za jízdy na řidiče, zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla;
 • otvírat za jízdy dveře vozidla, uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, vyhazovat za jízdy z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven, za jízdy vystupovat z vozidla, nastupovat do něj nebo se z něj vyklánět;
 • nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené;
 • vstupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, batohem na zádech a se zmrzlinou;
 • kouřit ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno.
 • chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, používat hlasitě rozhlasový přijímač nebo jiné reprodukční zařízení nebo obtěžovat cestující jiným nevhodným chováním;
 • znečišťovat nebo poškozovat vozidlo jakož i prostory a zařízení pro cestující, konzumovat potraviny a nápoje, které mohou znečistit ostatní cestující nebo vozidlo;
 • bránit výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla;
 • obsadit sedadlo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo
 • vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat ven.

Tyto smluvní přepravní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018